منتخبین کنگره 21

هیئت مدیره اتحادیه سراسری     

منتخب کنگره  21 

IRIS Förbundsstyrelse 2017 - 2018

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ordförande                    070 – 564 97 46                                           مسئول هیئت مدیره

Gholam Hajinejad           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         غلام حاجی نژاد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vice ordförande            070 – 448 28 70                                                          معاون

Hossein Yahyaie            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        حسین یحیایی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ekonomiansvarig         073 – 862 99 99                                                      امور مالی

Afsaneh Hosseini           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         حسینی  افسانه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         076 - 228 57 52                                             عضو هیئت مدیره

Masoud Erfaghi               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   مسعود ارفاقی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         073 - 684 62 34                                                   عضو هیئت مدیره

Sara Samadi                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  سارا صمدی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         072 - 832 32 18                                                  عضو هیئت مدیره

Khosro Faridian                                                                                      خسرو فریدیان                                                                                                                                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Revisorer                                                                          بازرسان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Davoud Navaian              076 - 177 65 79                                               داود نوائیان

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asadolah ahmadi             073 - 906 40 16                                              اسدالله احمدی 

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Manijeh Lavasani             072 - 257 04 97                                                            منیژه لواسانی

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Valberedning                                                                             کمیته انتخابات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Azar Ghanbari                 076 - 239 15 73                                                 آذر قنبری

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Narges Sharifi                 073 – 586 68 97                                            نرگس شریفی

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asgar Shirinbolagi           073 – 622 70 55                                    عسگر شیرین بلاغی

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Arbetsutskott

 Telefon/Epost

امور اجرایی

Ungdomsstyrelsen

070 - 564 97 46

Ungdomsstyrelsen 

Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد

ABF

070 - 564 97 46

 سازمان ABF

 Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد 

Riksteatern

070 - 564 97 46

Riksteatern

Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد

SIOS

070 - 829 87 04

سازمان SIOS

Bijan Shafiei 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بیژن شفیعی

Centrum mot rasism

070 - 556 42 27

 مرکز مبارزه با راسیسم

Ayda Mehrani

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آیدا مهرانی

Iranska nätverk i EU

070 - 413 17 37

شبکه انجمن های اروپا

Asghar Nosrati

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اصغر نصرتی

Asylfrågor

076 - 228 57 52

امور پناهجویان

Masoud Erfaghi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسعود ارفاقی

Ungdoms kommittén

073 - 663 53 91

امور جوانان

Mobasher Yousefi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مبشر یوسفی

Site Administratör 073 - 100 47 47 مسئول سایت اتحادیه

Khosro Chavoshi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خسرو چاوشی

Kanslichef

070 - 413 17 37

مسئول امور اجرایی

Asghar Nosrati

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اصغر نصرتی

 

کنگره ها

  کنگره 21 - 15 آوریل 2017 و 3 ژوئن 2017  
 

کنگره 20 -  2016

 
 

کنگره 19 - کنگره حمایت از بازنشستگان - 25 آوریل 2015

 
 

 

 

کنگره 18 - کنگره نه به اعدام - شوده - 1 مارس 2014

 
 

 

 

کنگره 17 - کنگره نسرین ستوده - لینشوپینگ - 23 فوریه 2013

 
 

 

 

کنگره 16 - کنگره نه به جنگ، نه به استبداد - لینشوپینگ - 21 آوریل 2012

 
 

 

 

کنگره 15 - کنگره خردورزی جوانان و زنان ایران - گوتنبرگ - 3 ژوئن 2011

 
 

 

 

کنگره 14 - زندان، شکنجه و اعدام ممنوع - استکهلم - 3 ژوئن 2010

 
 

 

 

کنگره 13 - کنگره دفاع از حقوق بشر - استکهلم - 2 ژوئن 2009

 
 

 

 

کنگره 12 - مالمو - 30 مه 2008

 
 

 

 

کنگره 11 - نورتلیه - 1 ژوئن 2007

 
 

 

 

کنگره 10 - کنگره همپیوستگی - استکهلم - 31 مارس 2006

 
 

 

 

کنگره 9 - یونشوپینگ - 22 آوریل 2005

 
 

 

 

کنگره 8 - کنگره حقوق بشر برای ایران - یونشوپینگ - 2 آوریل 2004

 
 

 

 

کنگره 7 - یونشوپینگ - 23 مه 2003

 
 

 

 

کنگره 6 - کنگره سیامک پورزند - وستروس - 25 ژانویه 2002

 
 

 

 

کنگره 5 - گوتنبرگ - 15 سپتامبر 2000

 
 

 

 

کنگره 4 - استکهلم - 15 اکتبر 1999

 
 

 

 

کنگره 3 - لینشوپینگ - 21 مه 1998

 
 

 

 

کنگره 2 - نورتلیه - 5 آوریل 1996

 
 

 

 

کنگره 1 - کنگره موسس - لینشوپینگ - 5 نوامبر 1993 و آپریل 1994

 

 

 

منتخبین کنگره بیستم

Ny sida 1

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان

منتخب کنگره بیستم

و مدیریت اجرائی

styrelse

IRIS Förbundsstyrelse

2016-2017

هیئت مدیره

Ordförande

Amir Omrani

0735155622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول هیئت مدیره

امیر عمرانی

Vice ordförande

Azar Ghanbari

0762391573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

معاون

آذر قنبری

Ekonomiansvarig

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور مالی

غلام حاجی نژاد

Ledamot

Shahrokh Heydari

0700967728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

شاهرخ حیدری

Ledamot

Aida Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

آیدا مهرانی

Ledamot

Jasem Yousefi

0739081005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

جاسم یوسفی

Ledamot

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

مسعود ارفاقی

Ledamot

Hossein Yahyai

0704482870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

حسین یحیایی

 

Suplianter

 

اعضای جانشین

Asadolah Ahmadi

0739064016

asad­This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اسدالله احمدی

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خسرو چاوشی

 

Revisorer

 

بازرسان

Davoud Navaiyan

0761776579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

داود نوائیان

Manijeh Lavasani

0722570497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

منیژه لواسانی

Sedigheh Yousefi

040303399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

صدیقه یوسفی

 

Valberedning

 

کمیته تدارکات انتخابات

Sara Samadi

0736846234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سارا صمدی

Mohammad Jafari

0707706399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

محمد جعفری

Homa Kahrobaie

0729210033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

هما کهربایی

 

امور اجرائی

 

Arbetsutskott

 امور اجرائی

مسئولان

ABF, Riksteatern

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سازمان های

ABF, Riksteatern

غلام حاجی نژاد

Centrum mot rasism

Ayda Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مرکز مبارزه با راسیسم

آیدا مهرانی

Ungdomsstyrelsen

 

Ungdomsstyrelsen

Iranska nätverk i EU

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه انجمن های اروپا

اصغر نصرتی

SIOS

 

SIOS سازمان

Ungdoms kommittén

Mobasher Yousefi

0736635391

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور جوانان

مبشر یوسفی

Asylfrågor

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور پناهجویان

مسعود ارفاقی

Hemsida

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول سایت

خسرو چاوشی

Kanslichef

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

اصغر نصرتی

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org