هیات مدیره سال 2015

هیئت مدیره اتحادیه سراسری منتخب کنگره نوزدهم

IRIS Förbundsstyrelse 2015 - 2016

Ordförande

Tahmoures Yassami

070-7531004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

مسئول هیئت مدیره

تهمورث یاسمی

 

Vice ordförande Ekonomiansvarig

Gholam Hajinejad

070-5649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

معاون ومسئول امور مالی

غلام حاجی نژاد

 

Vice ordförande

Aida Mehrani

070-5564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

معاون

آیدا مهرانی

 

Ledamot

Ali Yaghoubvand

073-3686057

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

علی یعقوب وند

 

Ledamot

Ramin Rahmi

076-4285225

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

رامین رحمی

 

Ledamot

Jasem Yousefi

073-9081005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

جاسم یوسفی

 

Ledamot

Mohammad Soleymani

073-5859332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

محمد سلیمانی

 

Ledamot

Nima Hatefi

070-9317940

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

نیما هاتفی

 

Ledamot

Sara Sayadan

076-6518604

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

سارا صیادان

 
Suplianter                                                             اعضای جانشین


Manizheh Mohammadzadeh

073-2704552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

منیژه محمد زاده  


Masoud Erfaghi

076-2285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

مسعود ارفاقی  
Revisorer                                                 بازرسان


Hossein Yahyaie

070-4482870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

حسین یحیایی

 

 


Sharif Dadvand

072-1817278

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

شریف دادوند

 

 


Sedigheh Yousefi

040-303399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

صدیقه یوسفی

 

 
Valberedning                                               کمیته تدارکات انتخابات


Azar Ghanbari

076-2391573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

آذر قنبری  


Mohammad Jafari

070-7706399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

محمد جعفری

 

 


Homa Kahrobaie

072-9210033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

هما کهربایی

 

 

 

Kanslichef

Asghar Nosrati

070-4131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

اصغر نصرتی

 

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org