منتخبین کنگره 21

IRIS Förbundsstyrelse 2017 - 2018

منتخبین کنگره 21

 و مسئولین امور اجرائی

Styrelse
هیات مدیره

Ordförande
 مسئول هیئت مدیره
Gholam Hajinejad
غلام حاجی نژاد
 070 – 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vice ordförande
 معاون
Hossein Yahyaie
حسین یحیایی
070 – 448 28 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomiansvarig
 امور مالی
Afsaneh Hosseini
افسانه حسینی
073 – 862 99 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Masoud Erfaghi 
مسعود ارفاقی
 076 - 228 57 52
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Sara Samadi 
 سارا صمدی
073 - 684 62 34
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Khosro Faridian
خسرو فریدیان
 072 - 832 32 18
 

Revisorer 
بازرسان

Revisor 
بازرس
Davoud Navaian
 داود نوائیان
076-796 51 77
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revisor 
بازرس
Asadolah ahmadi 
 اسدالله احمدی 
073 - 906 40 16
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revisor 
بازرس
Manijeh Lavasani 
 منیژه لواسانی
072 - 257 04 97
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valberedning
کمیته انتخابات

  Azar Ghanbari
  آذر قنبری
076 - 239 15 73
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Narges Sharifi 
 نرگس شریفی
073 – 586 68 97  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asgar Shirinbolagi
 عسگر شیرین بلاغی
073 – 622 70 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Arbetsutskott
امور اجرایی
 

Ungdomsstyrelsen

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امورجوانان 

ABF

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 سازمان آ ب اف

Riksteatern

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تئاتر سراسری

SIOS

Bijan Shafiei
بیژن شفیعی

070 - 829 87 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سازمان سیوس

Centrum mot rasism

Ayda Mehrani
آیدا مهرانی

070 - 556 42 27
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 مرکز مبارزه با نژادپرستی

Iranska nätverk i EU

Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 - 413 17 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه انجمن های اروپا

Asylfrågor

Masoud Erfaghi

مسعود ارفاقی

076 - 228 57 52
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور پناهجویان

Site Administratör Khosro Chavoshi

خسرو چاوشی

073 - 100 47 47
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
مسئول سایت اتحادیه
Kanslichef

Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 - 413 17 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

کنگره ها

  کنگره 21 - 15 آوریل 2017 و 3 ژوئن 2017  
 

کنگره 20 -  2016

 
 

کنگره 19 - کنگره حمایت از بازنشستگان - 25 آوریل 2015

 
 

 

 

کنگره 18 - کنگره نه به اعدام - شوده - 1 مارس 2014

 
 

 

 

کنگره 17 - کنگره نسرین ستوده - لینشوپینگ - 23 فوریه 2013

 
 

 

 

کنگره 16 - کنگره نه به جنگ، نه به استبداد - لینشوپینگ - 21 آوریل 2012

 
 

 

 

کنگره 15 - کنگره خردورزی جوانان و زنان ایران - گوتنبرگ - 3 ژوئن 2011

 
 

 

 

کنگره 14 - زندان، شکنجه و اعدام ممنوع - استکهلم - 3 ژوئن 2010

 
 

 

 

کنگره 13 - کنگره دفاع از حقوق بشر - استکهلم - 2 ژوئن 2009

 
 

 

 

کنگره 12 - مالمو - 30 مه 2008

 
 

 

 

کنگره 11 - نورتلیه - 1 ژوئن 2007

 
 

 

 

کنگره 10 - کنگره همپیوستگی - استکهلم - 31 مارس 2006

 
 

 

 

کنگره 9 - یونشوپینگ - 22 آوریل 2005

 
 

 

 

کنگره 8 - کنگره حقوق بشر برای ایران - یونشوپینگ - 2 آوریل 2004

 
 

 

 

کنگره 7 - یونشوپینگ - 23 مه 2003

 
 

 

 

کنگره 6 - کنگره سیامک پورزند - وستروس - 25 ژانویه 2002

 
 

 

 

کنگره 5 - گوتنبرگ - 15 سپتامبر 2000

 
 

 

 

کنگره 4 - استکهلم - 15 اکتبر 1999

 
 

 

 

کنگره 3 - لینشوپینگ - 21 مه 1998

 
 

 

 

کنگره 2 - نورتلیه - 5 آوریل 1996

 
 

 

 

کنگره 1 - کنگره موسس - لینشوپینگ - 5 نوامبر 1993 و آپریل 1994

 

 

 

منتخبین کنگره بیستم

Ny sida 1

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان

منتخب کنگره بیستم

و مدیریت اجرائی

styrelse

IRIS Förbundsstyrelse

2016-2017

هیئت مدیره

Ordförande

Amir Omrani

0735155622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول هیئت مدیره

امیر عمرانی

Vice ordförande

Azar Ghanbari

0762391573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

معاون

آذر قنبری

Ekonomiansvarig

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور مالی

غلام حاجی نژاد

Ledamot

Shahrokh Heydari

0700967728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

شاهرخ حیدری

Ledamot

Aida Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

آیدا مهرانی

Ledamot

Jasem Yousefi

0739081005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

جاسم یوسفی

Ledamot

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

مسعود ارفاقی

Ledamot

Hossein Yahyai

0704482870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

حسین یحیایی

 

Suplianter

 

اعضای جانشین

Asadolah Ahmadi

0739064016

asad­This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اسدالله احمدی

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خسرو چاوشی

 

Revisorer

 

بازرسان

Davoud Navaiyan

0761776579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

داود نوائیان

Manijeh Lavasani

0722570497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

منیژه لواسانی

Sedigheh Yousefi

040303399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

صدیقه یوسفی

 

Valberedning

 

کمیته تدارکات انتخابات

Sara Samadi

0736846234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سارا صمدی

Mohammad Jafari

0707706399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

محمد جعفری

Homa Kahrobaie

0729210033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

هما کهربایی

 

امور اجرائی

 

Arbetsutskott

 امور اجرائی

مسئولان

ABF, Riksteatern

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سازمان های

ABF, Riksteatern

غلام حاجی نژاد

Centrum mot rasism

Ayda Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مرکز مبارزه با راسیسم

آیدا مهرانی

Ungdomsstyrelsen

 

Ungdomsstyrelsen

Iranska nätverk i EU

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه انجمن های اروپا

اصغر نصرتی

SIOS

 

SIOS سازمان

Ungdoms kommittén

Mobasher Yousefi

0736635391

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور جوانان

مبشر یوسفی

Asylfrågor

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور پناهجویان

مسعود ارفاقی

Hemsida

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول سایت

خسرو چاوشی

Kanslichef

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

اصغر نصرتی

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org