هیات مدیره سال 2015

هیئت مدیره اتحادیه سراسری منتخب کنگره نوزدهم

IRIS Förbundsstyrelse 2015 - 2016

Ordförande

Tahmoures Yassami

070-7531004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

مسئول هیئت مدیره

تهمورث یاسمی

 

Vice ordförande Ekonomiansvarig

Gholam Hajinejad

070-5649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

معاون ومسئول امور مالی

غلام حاجی نژاد

 

Vice ordförande

Aida Mehrani

070-5564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

معاون

آیدا مهرانی

 

Ledamot

Ali Yaghoubvand

073-3686057

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

علی یعقوب وند

 

Ledamot

Ramin Rahmi

076-4285225

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

رامین رحمی

 

Ledamot

Jasem Yousefi

073-9081005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

جاسم یوسفی

 

Ledamot

Mohammad Soleymani

073-5859332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

محمد سلیمانی

 

Ledamot

Nima Hatefi

070-9317940

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

نیما هاتفی

 

Ledamot

Sara Sayadan

076-6518604

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

عضو هیئت مدیره

سارا صیادان

 
Suplianter                                                             اعضای جانشین


Manizheh Mohammadzadeh

073-2704552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

منیژه محمد زاده  


Masoud Erfaghi

076-2285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

مسعود ارفاقی  
Revisorer                                                 بازرسان


Hossein Yahyaie

070-4482870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

حسین یحیایی

 

 


Sharif Dadvand

072-1817278

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

شریف دادوند

 

 


Sedigheh Yousefi

040-303399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

صدیقه یوسفی

 

 
Valberedning                                               کمیته تدارکات انتخابات


Azar Ghanbari

076-2391573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

آذر قنبری  


Mohammad Jafari

070-7706399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

محمد جعفری

 

 


Homa Kahrobaie

072-9210033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

هما کهربایی

 

 

 

Kanslichef

Asghar Nosrati

070-4131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

اصغر نصرتی

 

 

دفتر گزارش ها

 

 

دفتر گزارش های سال 2015-2014 

 

 

 

دفتر گزارش های سال 2014-2013 

 

 

دفتر گزارش های سال 2013-2012

 

 

دفتر گزارش های سال 2012-2011

 

 

دفتر گزارش های سال 2011-2010

 

 

دفتر گزارش های سال 2010-2009

 

 

دفتر گزارش های سال 2009-2008

 

 

دفتر گزارش های سال 2008-2007

 

 

دفتر گزارش های سال 2006-2005

 

 

دفتر گزارش های سال 2005-2004

 

 

دفتر گزارش های سال 2004-2003

 

 

دفتر گزارش های سال 2003-2002

 

 

دفتر گزارش های سال 2001-2000

 

 

دفتر گزارش های سال 2000-1999

 

 

دفتر گزارش های سال 1999-1998

فهرست انجمن های عضو

انجمن های عضو در سال 2016

 

انجمن های عضو در سال 2015

 

انجمن های عضو در سال2014

 

انجمن های عضو در سال 2013

 

 

 

 

انجمن های عضو در سال 2012

 

 

انجمن های عضو در سال 2011

 

 

انجمن های عضو در سال 2010

 

 

انجمن های عضو در سال 2009

 

 

انجمن های عضو در سال 2008

 

 

انجمن های عضو در سال 2007

 

 

انجمن های عضو در سال 2006

 

 

انجمن های عضو در سال 2005

 

 

انجمن های عضو در سال 2004

 

 

انجمن های عضو در سال 2003

 

 

انجمن های عضو در سال 2002

 

 

انجمن های عضو در سال 2001

 

 

انجمن های عضو در سال 2000

 

 

انجمن های عضو در سال 1999

 

 

انجمن های عضو در سال 1998

 

 

انجمن های عضو در سال 1997

 

 

انجمن های عضو در سال 1996

 

 

انجمن های عضو در سال 1995

 

 

انجمن های عضو در سال 1994

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org