پیام روز جهانی زن

ایرانیان عزیز

روز جهانی زن  یاد آور زندگی ستم بار زنان  در درازای تاریخ جهان است.  تاریخی که با  باورهای مقدس و آسمانی آغاز شد  و هنوزهم  باورمندان آن  در جدال سنت و تجدد ، فرهنگ عصر جاهلیت را با هزاران ترفند  بازسازی می کنند.


روز جهانی زن  یادآور نبرد تاریخ ساز زنان  برای دستیابی بشر به آرمان شهر جامعه باز  می باشد . از اینرو آزاد اندیشان جهان  این روز را گرامی می دارند و در واکاوی موقعیت زنان چالشی دادخواهانه را پیگیری می نمایند .

هیئت مدیره اتحادیه سراسری با آگاهی کامل  به نقش زنان میهن  در شکست اهریمن جهل ، همواره خود را مدافع مطالبات زنان ایران می داند  و این روز فرخنده را به عموم زنان  شادباش می گوید .

8 مارس 2016
 هیئت مدیره اتحادیه سراسری 

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org