پیام نوروزی اتحادیه سراسری

ایرانیان عزیز
بهار است و عید است و کهن یادمان فلات ایران زمین،  که همواره هر ساله فرامی رسد،
 و با کوبیدن درب خانه ها در دور افتاده ترین دیار، همگان را به جشن و سرور فرا می خواند.
فرا می خواند  که پا به پای خنده بنفشه ها،  سبزه سبز کنیم.  و با یاد کهن ترین زمانه وطن،  کنارهم،  برای اوج زندگی نو،  به زایش شکوفه ها نظر کنیم .

هر چه هست  در دل همین جهان،  پیش روی ماست . ما برای بهترین بهترین امیدها ،  با شما کنار هفت سین نشسته ایم.  شاخه گلی بدست،  چشم دوستی به راه های دور بسته ایم .
آرزوی ما سعادت و سلامت شماست .
هیئت مدیره اتحادیه سراسری
نوروز  1395 / مارس  2016

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org