گرامی باد روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز
روز جهانی کارگر یادآور نقش بنیادین کار درزندگی آدمیان است،  و از آن زمان که دسترنج زنان و مردان کارگر ربوده شد، جدال فرودست و فرا دست آغاز گردید. این نبرد تا رهائی کارورزان ادامه خواهد داشت،  و مناسب ترین عرصه آن   بدون شک جامعه باز مبتنی بر حقوق شهروندی خواهد بود.

کارگران ایران به عنوان بخش جدائی ناپذیر عرصه اقتصاد میهن  با محرومیت از پایه ای ترین حقوق شهروندی خود،  دربدترین شرایط روزگار می گذرانند.  کوشش برای بدست آوردن مطالبات برحق کارگران  که از نان و مسکن آغاز می شود و در همه زمینه ها از جمله بیمه همگانی و برپائی تشکل ادامه می یابد،  مبتنی بر موازین مترقی شناخته شده جهان است. حمایت از این خواسته ها  وظیفه همه انسان های عدالت خواه است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری هماهنگ با همه آزاداندیشان جهان،  بانگ بلند اعتراض به هرگونه بهره کشی را ارج می گذارد  و روز جهانی کارگر را به همه کارگران ایران شادباش می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
اول مای 2016

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org