گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زنان

ایرانیان عزیز
از آن زمان که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا،  در سال 1857، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان آمدند، و با خروش خود، نماد آزادیخواهی و برابری طلبی شدند،  حدود 160 سال می گذرد. در تمامی این سال ها چشم جهانیان به گام های زنان دوخته شد،  و آزاداندیشان با مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسی کوشیدند تا جامعه بشری را به این مهم رهنمون شوند که بدون آزادی زنان  آزادی جامعه امکانپذیر نیست.

امروز نیز زنان میهن ما، در خانه و کارخانه، علیرغم همه محدودیت های قرون وسطائی، می کوشند با زن ستیزی و آپارتاید جنسی،  به عنوان مظهر واپس ماندگی مبارزه کنند و با حضور فعال و چشمگیر خود در همه عرصه های جامعه، موجب رهائی خود و جامعه از چنگال احکام و سنن ارتجاعی شوند.
هیئت مدیره اتحادیه سراسری با آگاهی از نقش شایسته زنان در رویدادهای آینده ساز ایران،  هشتم مارس روز جهانی زن را گرامی می دارد و به همه مادران، زنان، و دختران ایرانزمین شادباش می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
مارس 2017  

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org