شادباش نوروزی

ایرانیان عزیز

باردیگر نوروز بلندآوازه از راه می رسد، وهمگام با تابش آفتاب، زایش شکوفه های بهاری را نوید می دهد. برخیزیم و با گشودن پنجره ها، این آیین دیرپای ایرانی را خوشامد گوئیم، و حضور پررنگ ملتی کهن را گرامی داریم.


سال نو به رسم تاریخ، همواره سال بازاندیشی و تلاش مشتاقانه برای رهائی از همه ناکامی ها بوده است. همه امید ما این است که دید و بازدید عید، سرآغاز برچیدن کدورت ها، رنج ها، و اندوه ها باشد، و دراین سرورملی ، که شهرو روستا، شورآفرین و یکپارچه به وجد می آید، مهروهمبستگی آذینبخش خانه ها گردد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ، در آستانه سال نو، برای سفره هفت سین شما، یک سبد آرزوهای نیک به ارمغان دارد، و با تقدیم شادباش های نوروزی، خود را در شادی شما سهیم می داند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

مارس 2017

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org