رمضان

رمضان نام آشنائی در سوئد و بویژه در بخش فروشگاه های زنجیره ای هست .
در ماه رمضان فروشگاههای بزرگ سوئد، بخش هائی را به مواد اولیه خوراکی های متداول این ماه برحسب عادات غذائی ملل مسلمان مختلفی که به سوئد مهاجرت کرده اند، اختصاص می دهند . البته فروشگاه های مسلمانان مهاجر رنگ و روی دیگری پیدا می کند و به عرض و طول پیش خوان زولبیا و بامیه اضافه می شود

روزه داری در سوئد و یا کشورهای دمکراتیک دیگر که امری اجباری و دولتی نیست بیانگر اعتقادات واقعی مسلمانانی هست که مراسم و مناسک این ماه را بجای می آورند. بویژه آنکه در سوئد در ماه های تابستان زمان روزه داری حتی به بیش از 20 ساعت میرسد.
امسال در سوئد 16 ماه مه با اولین روز رمضان مصادف شد 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org