روز جهانی کارگر را گرامی داریمایرانیان عزیز

بر کسی پوشیده نیست که تاریخ، عرصه تلاش شبانه روزی کارورزان، برای بهبود زندگی انسان بوده است. از این رو آزاداندیشان جهان، نقش اردوی کاررا در سپهر جامعه گرامی می دارند، و خاطره اندیشمندانی که مشعل فروزان رهائی را، از هرگونه بهره دهی و بهره کشی شعله ورساختند، ارج می گذارند.

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org