پیام نوروزی اتحادیه سراسری

ایرانیان عزیز
بهار است و عید است و کهن یادمان فلات ایران زمین،  که همواره هر ساله فرامی رسد،
 و با کوبیدن درب خانه ها در دور افتاده ترین دیار، همگان را به جشن و سرور فرا می خواند.
فرا می خواند  که پا به پای خنده بنفشه ها،  سبزه سبز کنیم.  و با یاد کهن ترین زمانه وطن،  کنارهم،  برای اوج زندگی نو،  به زایش شکوفه ها نظر کنیم .

Read more ...

پیام روز جهانی زن

ایرانیان عزیز

روز جهانی زن  یاد آور زندگی ستم بار زنان  در درازای تاریخ جهان است.  تاریخی که با  باورهای مقدس و آسمانی آغاز شد  و هنوزهم  باورمندان آن  در جدال سنت و تجدد ، فرهنگ عصر جاهلیت را با هزاران ترفند  بازسازی می کنند.

Read more ...

جشن ملی و باستانی چهارشنبه سوری

امسال نیز مانند سالهای گذشته چهارشنبه سوری جشن ملی و باستانی ایرانیان در شامگاه روز سه شنبه 15 مارس در فولکتس پارک مالمو برگزار می شود.

ساعت 6 بعد از نیمروز هیزم های هفتگانه آتش زده می شوند و باورمندان به پاکی و سرخی آتش از روی هیزم ها می پرند و زمزمه می کنند که

زردی من از تو   سرخی تو از من

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org