لندن 10 فوریه 2001

در پی تمایل کنگره پنجم به انتقال تجربه اتحادیه سراسری به سایر کشورها ، در سال گذشته اتحادیه سراسری با انجمن های ایرانی در خارج از سوئد تماس برقرار نمود.. شرگت مسئول هیئت مدیره اتحادیه سراسری در کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران در لندن و و ارائه گزارش کامل از چگونگی وضع اتحادیه سراسری، یکی از اقدامات ضروری برای نزدیک شدن به انجمن های ایرانی در خارج از سوئد بوده است.
سفر اصغر نصرتی مسئول هیئت مدیره اتحادیه سراسری  به شهر های برلین، ماینس، مونیخ، و وین و گفتگو با انجمن های ایرانی در این شهرها به آماده ساختن زمینه های لازم برای فعالیت های مشترک آینده یاری رساند.
 انجمن های ایرانی در سایر کشورها با علاقه و تحسین زایدالوصفی تجربه اتحادیه سراسری را دنبال می کنند و برای همکاری با آن آماده اند. در همین رابطه برگزاری موفقیت آمیز چند برنامه فرهنگی بطور مشترک در اروپا در عمل به خوبی نشان داد که در صورت ایجاد فرصت هایی از این دست و اتخاذ سیاست های درست، طیف وسیع انجمن های هم سرنوشت می توانند در آینده نزدیک در کنار هم قرار کیرند.
اصغر نصرتی