آلمان 5 یولی 2002

اصغر نصرتی دبیر اجرائی اتحادیه سراسری  با استفاده از تعطیلات تابستانی خود، کار تماس با انجمن های ایرانی در سایر کشورها را دنبال نمود و ضمن سفر به آلمان با  انجمن های ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداخت. انجمن های ایرانی که با آن ها تماس برقرار شد به شرح زیر است:
- شورای پناهندگان ایرانی – برمن
- انتشارات نیما –  اسن
- کانون فرهنگی نگاه -  اسن
- خانه آذربایجانی ها – اسن
- تلاشگران جامعه باز-  فرانکفورت
- انجمن کارگاه – هانور
- کانون فرهنگی پیام – هایدلبرگ
- جامعه ایرانیان دمکرات – کلن
- انجمن فرهنگی آرتمیس – کلن
- جنبش همبستگی ایرانیان – کلن
- انتشارات فروغ – کلن
- انجمن هنری و فرهنگی ایران و آلمان – ماینس

اصغر نصرتی