پاریس 8 یولی 2002

در این تاریخ  در شهر پاریس جلسه مشترکی با انجمن های ایرانی در محل انتشارات خاوران برگزار شد و بعد از ارائه گزارش از اتحادیه سراسری سوئد و  تبادل نظر پیرامون تدارک اتحادیه سراسری در اروپا یک هیئت سه نفره برای پیگیری و هماهنگی انجمن های ایرانی در فرانسه انتخاب شدند که عبارتند است از آقایان دکتر ضیاالدین صدرالاشرافی؛ دکتر مسعود میر شاهی ، جلال ایجادی.
انجمن هائی که در این سفر در شهر پاریس با آنان تبادل نظر گردید عبارتند از:
- کانون فرهنگی پویا
- انجمن گفتگو
- انجمن فرهنگ ایران
- انجمن رودکی
- انجمن آینه
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران
- انجمن هنر در تبعید
- کمیته اقدام برای آزادی
- انتشارات خاوران
- انجمن زنان
- انجمن تاتر
- انجمن ایرانیان والدرمان
- انجمن مثنوی
- انجمن آرشیتکت های ایرانی
 
اصغر نصرتی