لندن 18 سپتامبر 2010

این جلسه درساعت  14   روز شنبه 18 سپتامبر در محل جامعۀ ایرانیان لندن تشکیل شد. دراین جلسه اصغر نصرتی و کامیار گیاهچی از اتحادیه سراسری ایرانیان در شهر تولوز فرانسه شرکت نمودند. برای برگزاری این نشست از حدود یک ماه قبل دستور جلسه ودعوتنامه ای از اتحادیۀ سراسری ایرانیان مقیم سوئد برای انجمن هائی که در دسترس بودند ارسال گردید تا شرکت کنندگان آگاهی قبلی داشته باشند. صبا انصاری و کامیار گیاهچی درتماس با انجمن های لندن و تدارک جلسه نقش فعال داشتند که جای سپاسگزاری دارد. دراین جلسه  19  نفر از انجمن های زیر شرکت نمودند.
-    کنفدراسیون دانشجویان ایرانی  درلندن                     امیر بیابان، کاوه معماریان
-    جامعۀ ایرانیان لندن              رضا خیابان، دکترمنوچهر ثابتیان
-    تئأتر نوشین                                  رضا بهرنگ
-    مرکز فرهنگی امید                                   جواد شمس
-    انجمن دفاع از حقوق و دمکراسی  در ایران      بیژن پوربهنام، مهرداد زنجانی، حسن تاراز
-    انجمن سخن                                   صباانصاری
-    گروه رای من کجاست                         آزادی اسدی، علی آزاد
-    کانون ایران                              دکتر رضا قاسمی
-    بنیاد مهر                             دکتر رضا قاسمی
-    اتحادیۀ سراسری ایرانیان مقیم سوئد                 اصغر نصرتی، کامیار گیاهچی
-    انجمن فرهنگی سبلان ـــ تولوز                                صادق کیهانی
-    جنبش سبز در لندن                     امیر لیبرتی، اکبر کریمیان
-    منفرد                            کامران ایراندوست
در ابتدا صبا انصاری در رابطه با نحوۀ برگزاری جلسه وتماس ایشان با اتحادیۀ سراسری سخن گفت.اصغر نصرتی گزارش کوتاهی از چگونگی تشکیل اتحادیۀ سراسری در سوئد و پروژۀ ایجاد  اتحادیۀ سراسری در اروپا به جلسه ارائه داد و اعلام نمود که حدود ده سال است که این ایده را در تماس با انجمن های ایرانی در شهر های بزرگ اروپا به بحث گذاشته ایم. تاکنون در پیش از 25  شهر اروپا دراین جلسات برگزار شده است. بیش از 100 انجمن در این ارتباط قرار گرفته اند و اطلاعات ضروری در اختیار آنان گذاشته شده است. اگر بتوانیم هر چه سریع تر در این چند ماه آینده در چند شهر بزرگ جلسات تدارکاتی داشته باشیم می توان امیدوار بود که در سال آینده نشست سراسری را برگزار نمائیم.
اسناد مربوط به اتحادیۀ سراسری سوئد و پروژۀ اتحایۀ سراسری در اروپا نیز تویع شد.
صادق کیهانی از شهر تولوز فرانسه پیرامون فعالیت های انجام شده در فرانسه گزارشی ارائه داد ویاد اور شد که در شرایط فعلی بسیاری هستند که از چنین پروژه ای حمایت می کنند فقط باید همت  به خرج داد ودر سال جدید کاررا شروع کرد جدا از شهرهایی که تماس گرفته شده است شهرهای دیگری هستند که وقتی کار شروع شود به این جمع خواهند پیوست.
صبا انصاری ــ هیچ فردی با چنین پروژه ای مخالف نیست ولی باید بیشتر به ویژگی های شهرها یا کشور های مختلف توجه شود. حتی در یک شهر مثل لندن باید به ویژگی انجمن ها توجه شود.  مثلا انجمن سخن یک نمونۀ موافق است که با انجمن های دیگر مثل جامعۀ ایرانیان همکاری داشته است ولی این امر راحت نیست. ما توانستیم یک سری نکات مشترک را بوجود بیآوریم. این را می توان ادامه داد. هدف آرمانی پروژه اتحادیه سراسری در اروپا بسیار خوب است ولی هدف اجرائی یا سیاست اجرائی این اتحادیه چیست؟
رضا خیابان ــ  همیشه این بحث بوده که چرا در لندن یک مرکز برای ایرانیان بوجود نیامد. با تعدادی از انجمن های این شهر گهگاه صحبت داشته ایم که این کار را انجام دهیم ولی نشد. یکی از دلائلش این است که شرایط انگلستان با سوئد متفاوت است. انجمن ها در لندن باید با هم بجنگند تا بودجه فراهم کنند. درلندن کمک به انجمن ها قطع شده است.  دراین شرایط نمیتوانیم یک تشکل سراسری درست کنیم. باید انگیزه های دیگری پیدا کرد. باید در قدم اول یک سیاست درست شودودر پی یک تبادل نظر همگانی  چهار چوب این کار را پیدا کنیم.  این که چرا باید جمع شویم حداقل برای انجمن های لندن روشن نیست.
دوستان شرکت کننده سوالات خودرا مطرح نمودند
-    این تشکل در صورتی که بوجود آید چه فایده ای دارد
-    اهاف این اتحادیه فرهنگی ـــ اجتماعی یا سیاسی
-    چگونه می توان بودجه این کار را فراهم کرد
-    منافع این اتحادیل سراسری برای یک انجمن عضو چیست
-    این اتحادیه در عرصۀ صنفی برای ایرانیان چه می تواند انجام دهد
-    افراد چگونه می توانند دراین اتحادیه نقش داشته باشند
-    چرا روی سخن شما فقط با انجمن هاست در صورتی که بخش بزرگی از ایرانیان عضو انجمن ها نیستند
-    آیا نمی شود از نهاد ها وافراد علاقمند پول جمع آوری نمود
-    چرا با انجمن های سایر شهرها در انگلستان تماس نگرفته اید
-    ما در انگلستان از کجا می توانیم آغاز کنیم
-    نحوۀ شرکت نمایندگان انجمن ها در مجمع عمومی چگونه خواهد بود
 اصغر نصرتی و صادق کیهانی به سوالات پاسخ گفتند.
پیرامون پرسش و پاسخ های مطرح شده شرکت کنندگان به طرح نطرات خود پرداختند.
سرانجام توافق شد سه نفر بطور موقت انتخاب شوند تا این پروژه را از طرق مختلف با سایرانجمن ها در سطح انگلستان مطرح نمایند. ودر سه یا چهار ماه آینده در صورت ضرورت جلسۀ دیگری فرا خوانده شود. دوستانی که انتخاب شدند عبارت بودند از امیر بیابان ـــ  جواد شمس ـــ اکبر کریمیان
اصغر نصرتی