وین 26 فوریه 2011

درپِی تماس های مکرر با چند تن از مسئولین انجمن ها در وین  سرانجام توافق شد که در 26 فوریه جلسه ای به منظور تبادل نظر با انجمن های ایرانی  برای تدارک اتحادیۀ سراسری دراروپا تشکیل شود. در این رابطه دوستان مختلفی یاری بسیار نمودند که جای قدردانی دارد. دفتر مرکزی اتحادیۀ سراسری در سوئد پس از دریافت نام و مشخصات انجمن های ایرانی در وین، اولین نامه را در تاریخ 17 فوریه ارسال وهمراه با آن لیست انجمن های سایر شهرهای اروپا نیز ارسال گردید ومحل جلسۀ تبادل نظر به آگاهی انجمن ها رسید.
در روز 26 فوریه ساعت 16 جلسۀ تبادل نظر با حضور انجمن های زیر در وین تشکیل شد:
1 ــ انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش                     بیژن افتخاری
2 ــ جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران، وین                       احمد هاشمی
3 ــ انجمن حمایت از بیماران هموفیلی ایران                     ابراهیم کاکوان
4 ــجامعۀ مستقل زنان ایرانی ــ اتریش                     منیژه شکوهی
5 ــ نسل آزادی خواه ایران                              سعید حکیمی ــ آریا خسروی
6 ــ کانون فرهنگی ــ اجتماعی اندیشه                       محسن اکسیر
7 ــ جبهه ملی ایران ــ اتریش                      تراب مستوفی
8 ــ سازمان جوانان جبهۀ ملی ایران                   امیرحسن توسطی
9 ــ انجمن حمایت از مادران پارک لاله                     ناهید همت پور
10 ــ جامعۀ دفاع از حقوق بشر                     بهروز بیات
11 ــ جمعیت دفاع از خقوق مردم                     فرزانۀ  فتحی
12 ــ کانون گیلانی ها                    احمد  هاشمی
13 ــ عصر نو                    مسعود فتحی
14 ــ منفرد                 هوشنگ پرویزی
درابتدا اصغر نصرتی به نمایندگی از طرف اتحادیۀ سراسری ایرانیان در سوئد گزارش مبسوطی از نحوۀ تشکیل اتحادیۀ سراسری در سوئدبه جلسۀ ارائه داد  وضمن توزیع اوراق ضروری، یاد آور شد که قریب به 20 سال از تشکیل اتحادیۀ سراسری در سوئد می گذرد. از 10 سال پیش پروژه اتحادیۀ سراسری در اروپا مطرح گردیده است و تا کنون در شهر های بزرگ اروپا جلسات تبادل نظر تشکیل شده است و پروتکل آن جلسات دردفتر مرکزی در سوئد وجوددارد.
اصغرنصرتی توضیح داد که تا کنون در شهر های پاریس، کلن، لندن کمیتۀ های ویژه ای برای همکاری انتخاب شده است. انور میرستاری از بروکسل، صادق کیهانی از فرانسه وارژنگ برهان از کلن برای تدارک اتحادیۀ  سراسری ایرانیان در اروپا فعالیت دارند  و قرار است در برلین و هامبورگ و پاریس نیز در آیندۀ نزدیک مجددا جلسات تبادل نظر تشکیل شود.
دوستان شرکت کننده در جلسۀ سئوالات متعددی را مطرح ساختند از جمله سئوال شد:
هدف اتحادیه چیست؟
یک چنین تشکلی احتیاج به اساسنامه دارد، چگونه باید آن تهیه شود؟
آیا تشکیلات صرفا سیاسی هم می توانند عضو شوند؟
چه تدابیری برای حل اختلاف نظرها که بسیار هستند در نظر گرفته شده است؟
اصولا ضرورت تشکیل این اتحادیه چیست؟
نظر انجمن ها در سایر کشورها دربارۀ این پروژه چه بوده است؟
برای بودجه جه تدبیری اتخاذ شده است؟
درپی پاسخ به سئوالات و اظهار نظر شرکت کنندگان، سرانجام توافق شد هیأتی از میان افراد حاضر در جلسه انتخاب شوند و به عنوان کمیتۀ تدارک این پروژه  کارهای ضروری را در شهر وین ودر ارتباط با سایر شهرها به پیش برند تا به هنگام برگزاری کنگره  موُسس دراروپا آمادگی لازم در شهروین وجودداشته باشد.
افراد انتخاب شده : منیژه شکوهی، ناهید همت پور، فرزانۀ فتحی، امیرحسن توسطی، سعید حکیمی وهوشنگ پرویزی

درپایان جلسه توافق شد این گزارش به عنوان پروتکل جلسه برای کلیۀ انجمن های وین ارسال گردد و دوستانی که انتخاب شده اند یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده ی گروه انتخاب ومعرفی نمایند.

نماینده ی اتحادیۀ سراسری ایرانیان درسوئد
اصغر نصرتی