اسلو 5 نوامبر 2011

جلسۀ تبادل نظر با انجمن های ایرانی در اسلو روز شنبه  5 نوامبر ساعت 15:30  تشکیل شد. دعوت از انجمن های ایرانی در این شهر را مدیون مناف عماری هستیم که با علاقۀ فراوان به پروژۀ تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان دراروپا ، از مدت ها قبل با انجمن های ایرانی تماس مستمرداشته است.
دراین جلسه نمایندگان 5 انجمن به قرارزیر شرکت داشتند:
1ــ    انجمن همبستگی برای صلح وآزادی درایران        مناف عماری ـــ شهناز قاراگزلیان
2ــ    انجمن حمایت از کودکان خیابانی                         نریمان رحیمی ـــ نادیا خاوری
3 ــ   کا فه سرا                                          فرزانۀ  کوثری
4 ــ   هواداران سازمان خودرها گران                               شهرام صبوری
5 ــ    انجمن سکولارهای سبز در اسلو                             احمد وحدانی
علاوه بر انجمن های فوق انجمن حامیان مادران پارک لاله در اسلو نیز اعلام کرده اند که مایلند در تدارک اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا مشارکت داشته باشند  ولی در روز جلسه گرفتار آکسیون خود بودند. از طرف اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد نیز اصغر نصرتی در جلسه شرکت نمود  در ابتدا مناف عماری به عنوان مدیر جلسه انتخاب شد. ایشان ضمن خوش آمد گویی، انگیزۀ تشکیل جلسه را توضیح داد. سپس اصغرنصرتی ضمن سپاسگزاری از مناف عماری گزارشی از  تشکیل اتحادیۀ سراسری مقیم سوئد و نحوة ی کار آن به جلسه ارائه نمود. درادامۀ توضیح داده شد که مدت 10ــ سال است که پروزه تشکیل اتحادیۀ سراسری ایرانیان در اروپا در دستور کار اتحادیۀ سراسری سوئد است  ودراین 10 سال چه فعالیت هایی انجام شده است. پرتکل آخرین جلسۀ تبادل نظر در هامبورگ و برلین در بین حاضرین توزیع شد و به اطلاع شرکت کنندگان رسید که تا این تاریخ در شهر لندن، پاریس، وین، هامبورگ و برلین کمیتۀ های ویژه ای توسط انجمن های علاقمند برای پیگیری این پروژه انتخاب شده است. بعد از گزارش اصغرنصرتی سوالاتی که مد نظر شرکت کنندگان بود مطرح شد که به طور مبسوط به آن ها پاسخ داده شد. بیشترسوالات شرکت کنندگان روی همان نکاتی دور میزد که در سایر شهر ها به آن ها پاسخ داده شده بود.
آیا اتحادیۀ سراسری یک تشکل سیاسی است یا نه؟
دراین اتحادیه انجمن ها عضو می شوند و یا منفردین؟
چگونه می توان مطمئن بود که انجمن هایی که مشارکت می نمائید، انجمن های واقعی هستند؟
فعالیت هائی را که در چهارچوب این اتحادیه می توان انجام داد کدام ها هستند؟
مسا لۀ تأمین بودجه را چگونه می توان حل کرد؟
تهیۀ اساسنامه و آئین نامه و تعین موازین اتحادیۀ سراسری چگونه خواهد بود؟
آیا قبل از تشکیل اتحادیۀ سراسری دراروپا باید هر کشوری اتحادیۀ سراسري خودرا تشکیل دهد؟
دربخش بعدی جلسۀ بحث پیرامون پروژ تشکیل اتحادیۀ سراسری در اروپا آغاز شد ودر پی آن توافق شد که شرکت کنندگان دراین جلسه به عنوان یک کمیته برای پیگیری این پروزه عمل نمایند و مناف عماری به عنوان مسئول هماهنگی و سخنگوی این کمیته درارتباط با انجمن ها فعالیت نماید.وظیفۀ این کمیته عبارت از تماس با انجمن های ایرانی در سایر شهرهای نروژ و هماهنگی با کمیته های منتخب در سایر شهرهای اروپاست.
اصغرنصرتی