برلین 24 نوامبر 2013

-   جلسه در ساعت 16،15 روز یکشنبه در محل انجمن دهخدا آغاز شد.
-   جلسه را آقای پرفسور ناصری و خانم شیوا مقدم اداره نمودند و به شرکت کنندگان خوشامد گفتند.
-   در ابتدا نمایندگان گروه های شرکت کننده خود را معرفی کردند.
-   کانون مهندسین آلمان پروفسور سعید ناصری
-   انجمن هنرمندان شیوا مقدم
-   مدرسه فارسی ندای سروش پریوش گرامی
-   انجمن پزشکان برلین دکتر فریدون فتحی
-   انجمن رنگ انتخاب دمکراتیک حامی حقوق بشر مهدی فرد
-   ترانسپارنسی برای ایران– انجمن زنان ایرانی برلین دکتر نسرین بصیری
-   آموزشگاه پروین اعتصامی دکتر سهیلا ژندی
-   انجمن همکاری فرهنگی آلمان و ایران آموزشگاه پروین اعتصامی مریم فرد
-   انجمن پزشکان و دندانپزشکان برلین د ت کر لیا انواری
-   جامعه پژوهش های برلین کاظم کردوانی
-   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران میلا مسافر
-   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران جعفر اصفهانی
-   انجمن دهخدا جهانگیر حسین پور
-   انجمن دهخدا کاظم آستانه
-   انجمن دهخدا مرتضوی
-   اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد اصغر نصرتی
-   کمیته تدارک اتحادیه سراسری در هامبورگ – همایش ایرانیان تقی هاشمی
-   فدراسیون اوروپرس – بلژیک انور میرستاری
-   مهمانان : احمد نوری - راضیه شریفی - مریم عزیزی - تبسم فرزاد - فتانه آزاد – نریمان

    دستور جلسه شامل سه بند است:
-   تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری در برلین
-   برگزیدن یک هیئت مدیره جهت اتحادیه سراسری برلین
-   تبادل نظر با نمایندگان انجمن های شهرهای اروپا جهت تدارک اتحادیه در اروپا
-   بررسی اساسنامه پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت


پرفسور ناصری – ضمن برشمردن چگونگی انتخاب کمیته تدوین اساسنامه در برلین یادآور شدند که برای من بسیار جذاب است که شش نفر از شش گروه مختلف در برلین توانستند به مدت یک سال با هم همکاری صمیمانه داشته باشند و پیش نویس اساسنامه ای را تدوین کنیم. اگر بتوانیم ضمن داشتن عقاید گوناگون در کنار هم برروی نکات مشترک خود کار کنیم توان و امکان انجمن ها را در تمام سطوح بالا خواهیم برد. فکر می کنم زمان آن رسیده است که این تشکل را بوجود آوریم.
-  چند تن از دوستان شرکت کننده به ضرورت طرح موارد حقوق بشری در اساسنامه اشاره کردند.
-  دوستان کمیته تدوین اساسنامه یادآور شدند که ما بند مربوط به حقوق بشر را در اساسنامه آورده ایم.
- از طرف خانم نسرین بصیری یک بند مربوط به رعایت حقوق بشر در اساسنامه به زبان آلمانی پیشنهاد شد تا به
اساسنامه اضافه شود که تصویب شد.
-  اساسنامه پیشنهادی با اضافه کردن پیشنهادات جلسه، بدون مخالف مورد تصویب جمع قرار گرفت.
- در پی تصویب اساسنامه مجریان جلسه به نکات مهمی برای ادامه کار اشاره کردند. از جمله یادآور شدند که برای
ثبت این تشکل در برلین اقدام خواهند کرد. کماکان با انجمن هائی که در جلسه امروز حضور ندارند برای کنار
هم بودن تماس خواهند گرفت. در پروژه تشکیل اتحادیه سراسری در اروپا مشارکت خواهند نمود
-  انتخاب هیئت مدیره در دستور کار قرار گرفت و پس از یک دور گفتگو افراد زیر به عنوان هیئت مدیره انتخاب
شدند.
-  مریم فرد------ انجمن همکاری فرهنگی آلمان و ایران – آموزشگاه پروین اعتصامی
-  پریوش گرامی----- مدرسه فارسی ندای سروش
- شیوا مقدم------ انجمن هنرمندان
-  مهد ی فرد------ انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک
-  دکتر مسعود فتحی------ انجمن پزشکان
-  پرفسور ناصری------ انجمن مهندسین
-  محمد منتظری------ انجمن فرهنگی دهخدا

تنفس
بعد از تنفس مسائل مربوط به تدارک اتحادیه سراسری آلمان و اتحادیه سراسری اروپا در دستور کار قرار گرفت.
اصغر نصرتی گزارش کوتاهی از چگونگی طرح ایده اتحادیه سراسری سوئد به جلسه ارائه داد و ضمن توزیع یک لیست از انجمن های اروپا که در تبادل نظرها مشارکت داشته اند یادآور شد که حدود 11 سال است که در اروپا این کار دنبال می شود. از آنجا که شرایط انجمن های ایرانی در شهرهای اروپا متفاوت است و ما هم راهی جز تماس با آن ها و منتظر آن ها شدن نداریم این پروژه طول کشیده است . ولی تا کنون انجمن ها عموما با این پروژه توافق داشته اند. ما در حال حاضر دو ر پوژه را در دستور کار داریم. یکی کمک به گردهم آمدن و تشکیل اتحادیه سراسری آلمان و دوم کمک به گردهم آمدن انجمن های اروپا و برگزاری کنگره آن.وی یادآور شد که این دو پروژه در اصل مکمل یکدیگر است.
تقی هاشمی از طرف همایش ایرانیان هامبورگ به نمایندگی از 12 انجمن فعال در این جمع اظهار داشت که ما در شهر هامبورک از چند سال پیش پس از گرد هم آمدن و گفتگو با اصل تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا توافق داشته ایم . در همین رابطه اساسنامه شهر خود را تدوین و تصویب کرده ایم که یک نسخه از آن را هم برای شما آورده ام. ما جلسات مشترک داریم و در واقع منتظر شهرهای دیگر اروپا هستیم تا با هم کنگره سراسری را برگزار نمائیم. من در اینجا یادآور می شوم که درج رعایت حقوق بشر در اساسنامه ما ضروری است. درعین حال اگر در گام اول اتحادیه سراسری آلمان تشکیل شود بعد ما در کنار اتحادیه سراسری سوئد و تشکلات دیگر کشورها می توانیم به راحتی در جهت اتحادیه سراسری اروپا گام برداریم.
انور میرستاری از طرف اروپرس در بلژیک گفت در این سال ها ما همه کوشش خود را برای برپائی اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا بکار برده ایم . شرایط گردهم آمدن انجمن ها متفاوت است . با این همه ما جلسات تبادل نظر زیادی داشته ایم. در دو نوبت ضمن تماس با نمایندگان احزاب سبز اتحادیه اروپا و با مشارکت انجمن های کشورهای مختلف توانستیم جشن نوروز را در محل پارلمان اروپا برگزار کنیم. و از این طریق برای انجمن های ایرانی در این پارلمان تبلیغ نمائیم. در صورت بوجود آمدن این تشکل سراسری در اروپا انجمن های ایرانی می توانند از امکانات فراوانی استفاده کنند. همین تماس ما با یکدیگر کمک می کند که ما در سطح وسیع تری حوزه کار خود را توسعه دهیم و دوستان فراوانی برای همکاری پیدا کنیم. ما باید شرایطی را در این سازمان بوجود آوریم که از هر شهر هر انجمن به راحتی به این جمع بپیوندند.
- شر کت کنندگان ضمن اظهار نظر پیرامون مسائل مربوطه ، در پاسخ به این نکته که در گام نخست تشکیل اتحادیه سراسری آلمان پیگیری شود و یا اتحادیه سراسری در اروپا اعلام داشتند که هر دو پروژه می تواند همزمان در دستور کار باشد. قاعدتا شرایط هر کدام فراهم تر بود می توان اقدام کرد و منتظر نشد.
- جلسه در ساعت 19.30 پایان یافت.

نویسنده پرتکل اصغر نصرتی